RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2021, del gerent d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal pel procediment de borsa extraordinària per al lloc de tècnic o tècnica en telecomunicacions. Convocatòria ISTEC 1/2021

La present convocatòria té per objecte la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera interina les vacants de la categoria de tècnic en telecomunicacions previstes en la relació de llocs de treball d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC).
A més, la borsa de treball podrà ser utilitzada per a la contractació de personal temporal en els termes que preveu l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors.