Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

El responsable del tractament és:

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ SA
Sector d’activitat principal: TELECOMUNICACIONS
NIF: A40573396
Direcció fiscal: POLÍGON PISTA D’ADEMUZ S/N – 46100, BURJASSOT -VALÈNCIA

Amb quines finalitats tractem les seues dades personals?

En Istec ens comprometem a utilitzar les seues dades personals sempre amb finalitats determinats, explícits i legítims.

El tractament de les seues dades personals servirà als usos previstos propis de la prestació dels serveis de confiança subscrits i la seua corresponent facturació.

En els supòsits en què es pretenga realitzar un tractament de les seues dades personals per a un fi que no siga el que inicialment va ser consentit per vosté, se li proporcionarà informació suficient sobre la nova fi per a obtindre el seu nou consentiment.

Les dades personals adscrites a un certificat digital expedit per Istec seran inclosos en el directori de claus públiques de signatura electrònica necessari per a comprovar la validesa del propi certificat així com en el directori de certificats revocats, de manera que tindran un tractament automatitzat per a poder ser accessibles per a la seua consulta per tots els usuaris del sistema, és a dir les persones que voluntàriament confien i fan ús dels certificats electrònics, sempre d’acord amb el que s’estableix en la nostra Declaració de Pràctiques i Polítiques de Certificació.

Igualment, d’acord amb la regulació aplicable en matèria de certificació electrònica, la mecànica dels sistemes basats en infraestructura de clau pública i d’internet, obliguen al fet que els usuaris del sistema puguen accedir a les seues dades personals des de qualsevol lloc del món, per la qual cosa se l’informa que si subscriu un dels nostres certificats, haurà de consentir que les seues dades estiguen disponibles per a la seua consulta pels usuaris del sistema, quedant Istec exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d’un ús indegut dels mateixos per part de tercers.

No s’elaboraran perfils sobre la base de la informació facilitada ni es prendran decisions automatitzades.

Com obtenim les seues dades personals?

Recollim les seues dades personals en diferents ocasions:

Quan vosté contacta directament amb nosaltres a través de la web www.istecdigital.es, a través de les línies d’atenció telefònica, o dirigint-se als nostres comptes de correu-e, per a sol·licitar suport o informació sobre els nostres productes i serveis.
Cada vegada que contracta o subscriu un dels nostres productes o serveis, amb la signatura del corresponent contracte.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a Istec qualsevol modificació en aquests. Al mateix temps l’usuari assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguera causar per aportar dades falses, incomplets o inexactes.

Istec ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades.

Per quant temps conservem les seues dades?

Les dades proporcionades es conservaran en format electrònic i/o en format paper, mentre es mantinga la relació comercial i durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals de registre i accés, en particular les de la LFE (15 anys) i del Reglament eIDAS.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades personals? (cessions i transferències)

Per a prestar els seus serveis, Istec podrà delegar a una tercera entitat les labors de registre així com les labors de desenvolupament i manteniment de les aplicacions i plataformes que gestionen dades personals. Aquestes entitats tindran la consideració d’Encarregades del tractament en tindre accés a les dades facilitades per Istec, per al compliment únic i exclusiu de la feina de casa de registre quan aquestes siguen necessàries per a prestar el servei contractat o per al compliment de les prestacions contractades.

De la mateixa manera Istec podrà contractar serveis externs de missatgeria als quals cedirà quan siga procedent les dades personals mínimes imprescindibles per a la remissió d’aquells enviaments postals contractats per l’usuari, sempre que l’entitat cessionària els utilitze exclusivament per al ple compliment de les seues obligacions de transport, remissió i lliurament de l’enviament i no per a altres fins.

Excepte obligació legal o del supòsit anterior, Istec no cedirà les seues dades personals a tercers, ni es transferiran a tercers països o organització internacional.

Qui és el nostre Delegat de Protecció de Dades?

Es correspon amb la figura del Delegat o la Delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat Valenciana, pel fet que Istec és part integrant de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat – Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Adreça: Passeig de l’Albereda, 16. 46010 València
Correu electrònic: dpd@gva.es
Pot obtindre més informació ací.

Quins són els seus drets en relació al tractament que fem de les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si Istec tracta o no dades personals que el concernisquen.

La persona interessada té dret a:

  • Accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o incompletes, o sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits. En cas de sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades personals de les nostres bases de dades, se l’informa que els certificats electrònics emesos al seu nom i vigents en aquell moment hauran de ser revocats per Istec. Istec conservarà còpia d’aquestes dades únicament amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals sobre terminis de conservació i per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Sol·licitar a Istec la portabilitat de les seues dades personals en cas que vulga que siguen tractats per un altre responsable.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades a la finalitat principal per la qual van ser cedits a Istec. Aquesta sol·licitud no afectarà la licitud del tractament previ basat en la necessitat contractual de tractar les seues dades.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seues dades. Istec deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o que en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions hagen de continuar tractant-se.
  • En determinades circumstàncies, existeix la possibilitat de retirar el consentiment. En el cas que s’haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vosté té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a exercir els seus drets, podrà utilitzar alguna de les següents opcions:

  • Per via postal dirigint el seu escrit a INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ SA, Departament Jurídic, POLÍGON PISTA D’ADEMUZ S/N – 46100, BURJASSOT -VALÈNCIA. Es recomana l’ús d’un mitjà que acredite l’enviament i la recepció de la sol·licitud.
  • Per via correu electrònic a les adreces info@istecdigital.es
  • Per via de consulta a través de l’apartat Contacta d’aquesta web.
  • Els subscriptors dels serveis de certificació també poden fer-ho telemàticament a través de la nostra Àrea Personal de Serveis de Certificació o presencialment en els nostres Punts de Registre d’Usuari.

Donat el caràcter personalíssim d’aquests drets, serà necessari que la persona interessada acredite la seua identitat, bé identificant-se amb el seu certificat digital, signant digitalment el correu o escrit, presencialment mitjançant document acreditatiu conforme a Dret, o permetent que *Istec adopte les mesures pertinents amb la finalitat de comprovar la seua veracitat.

En cas de no haver obtingut satisfacció en la sol·licitud d’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades i/o l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades (dirigint-se a la Seu Electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Ús de cookies

Istec empra cookies per a millorar i optimitzar l’experiència dels seus usuaris en els llocs web sota el domini istecdigital.es.

Si no desitja que s’instal·le en el seu disc dur una “cookie”, configure el seu programa de navegació per Internet per a no rebre-les. Igualment, podrà destruir les “cookies” lliurement, encara que això puga reduir la qualitat i rapidesa del servei.

Per favor veja la nostra Política de Cookies.

Registre d’activitats de tractament de dades

Pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades (RAT) d’Istec descarregant aquest document en PDF.