RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, del gerent d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal pel procediment de bossa extraordinària per al lloc de tècnic o tècnica en sistemes d’informació.2. Convocatòria ISTEC 1/202.

La present convocatòria té per objecte la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera interina les vacants de la categoria de tècnic o tècnica en Sistemes d’Informació previstes en la relació de llocs de treball d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC).
A més, la borsa de treball podrà ser utilitzada per a la contractació de personal temporal en els termes que preveu l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors.