Autoritat de Registre

AUTENTICITAT I EXACTITUD DE LA IDENTITAT

En el context d’una PKI l’autoritat de registre o Registration Authority (RA) és el component responsable de verificar l’exactitud i veracitat de les dades que obraran en cada certificat digital.