Claus asimètriques

COM FUNCIONA LA CRIPTOGRAFIA ASIMÈTRICA

En criptografia asimètrica ens trobarem amb un parell de claus: clau pública i clau privada.

Aquest parell de claus estaran relacionades entre si de tal forma que:

 • el que es codifique amb una, es podrà descodificar amb l’altra
 • a partir d’una, no es podrà obtindre l’altra

Tenint aquest principi en compte, les propietats de cada clau són les següents:

1. La clau pública podrà ser coneguda per qualsevol. És a dir, no és d’ús exclusiu del seu titular. Aquesta clau s’emprarà per a:

  • El xifratge d’informació, de tal forma que només la seua clau privada associada podrà desxifrar el contingut original. D’aquesta manera ens garanteix confidencialitat.
  • Validar la signatura electrònica que s’haurà generat amb la seua clau privada associada. D’aquesta manera ens garanteix l’autenticitat i el no repudi del signant, així com la integritat del contingut signat.

2. La clau privada només la pot conéixer el seu titular. No pot estar en possessió d’una altra persona, perquè en cas contrari es vulnera la seua seguretat. La podem emprar per a:

  • Desxifrar informació que haja sigut prèviament xifrada amb la clau pública associada.
  • Signar digitalment un document.
  • Identificar-nos telemàticament enfront d’un tràmit, garantint la nostra identitat.