Codi Segur de Verificació

INTEGRITAT I VALIDESA DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS IMPRESOS

Tot naix d’un document electrònic que ha hagut d’imprimir-se en paper. En aquest context els Codis Segurs de Verificació (CSV) són una solució que permet accedir al document electrònic original a partir del document imprés en paper.

Això s’aconsegueix mitjançant la inclusió d’un codi únic i una URL en els marges del document electrònic. Aquests elements es queden en el paper a l’hora d’imprimir el document electrònic. Així, qualsevol que tinga accés al document en paper pot escriure en un navegador web la URL i accedir a ella. Aquesta pàgina a la qual haurà accedit li permetrà posar el codi i recuperar el document electrònic original.

D’aquesta manera pot assegurar-se que el contingut del document imprés és idèntic al del document electrònic original i, per tant, no ha sigut alterat. És a dir, pot assegurar-se la integritat del document.

A més, si la URL pertany a un organisme/entitat que s’identifica de manera segura i correcta en l’accés, podem tindre certesa de l’origen del document. Estem parlant d’autenticitat.

Aquestes dues propietats, la d’integritat i la d’autenticitat, han derivat en què actualment puguen utilitzar-se aquests CSVs com a sistemes de signatura digital alternatius als basats en Infraestructura de Clau Pública (PKI en les seues sigles en anglés). Són sistemes vàlids legalment en determinats entorns, sempre sota unes certes premisses.

Finalment, és interessant considerar què ocorre si s’empra un CSV amb un document que inclou una signatura electrònica basada en un certificat qualificat.

El que succeeix és que, quan s’imprimisca aquest document, podrem des de la còpia en paper verificar que el document està signat electrònicament i per qui. Una utilitat molt important quan sospitem que un document que signem electrònicament puga acabar havent de ser validat en paper.