Registre de Representants

ACTUACIÓ EN LÍNIA EN NOM DE TERCERS

En el món físic, fora del món digital, trobem situacions en les quals podem necessitar que un tercer obre en nom nostre, independentment de si nosaltres som una persona física o jurídica. Capacitat que atorguem mitjançant les diferents formes que a tal fi reconeix la llei i que queden plasmades finalment en documents, normalment en format paper.

Però, si pensem en el món digital, per exemple en l’àmbit de l’Administració Electrònica. Què succeirà? Com resolem la problemàtica de demostrar enfront d’un tràmit en línia que un tercer actue en el nostre nom?

La primera solució que ens ha de vindre al capdavant és el certificat de Representant d’Entitat. Aquest certificat digital reconeix la capacitat legal i completa d’una persona física d’actuar en nom d’una persona jurídica. I s’atorga al seu titular una vegada el Prestador de Serveis de Confiança (PSC) ha verificat mitjançant documentació acceptada en dret, tant les identitats de les parts, com les capacitats en la seua relació.

És una bona solució i directa. Però només pot aplicar-se quan pot demostrar-se que la capacitat legal d’actuació en nom d’aqueix tercer és completa. Què fem llavors en els casos en els quals s’ha atorgat una capacitat d’obrar limitada?

La solució que proposa l’ACCV és el Registre de Representants. Una plataforma en línia que, identificant a representat i representant mitjançant el seu corresponent certificat digital, permet definir i administrar diferents autoritzacions per a actuar en nom de tercers en aquells tràmits en línia dels Organismes adherits a aquest entorn.

Funciona de manera que el representat s’identifica en la plataforma amb el seu certificat qualificat. I mitjançant signatura electrònica avançada o qualificada autoritza el tercer perquè actue en el seu nom enfront d’aquells tràmits que trie d’entre els que estan adscrits al Registre de Representants.

A partir d’ací, el tercer podrà accedir a qualsevol d’eixos tràmits en línia per als quals ha sigut habilitat, identificant-se amb el seu propi certificat qualificat, i actuar en nom de l’interessat.