Dins d’Istec

24/01/2022

Perquè és important el calibratge en els instruments de mesura?

Els mesuraments i certificacions són una part fonamental del treball dut a terme des del laboratori de radiofreqüència d’Istec, ja que estan fortament relacionades amb la qualitat del servei o producte elaborat per qualsevol empresa. Però, què és exactament el calibratge?


Des d’un punt vista formal, es pot definir el calibratge com aquella activitat de control metrològic que ha de realitzar-se de manera periòdica en instruments de mesurament de magnituds físiques o químiques que intervenen en un procés. En altres paraules, es tracta de la comparació de la lectura que reflecteix un instrument o equip de mesura enfront de la lectura presentada per un instrument de referència o patró, la qual permet determinar les correccions a aplicar en les lectures d’aquests equips. Bàsicament es tracta d’un procés previ a la mesura que permet conéixer si s’està realitzant la mateixa d’una forma correcta, ja que l’instrumental empleat pot anar perdent fiabilitat a causa del seu ús, manipulació, transport o simplement pel pas del temps. Efectuar-la de manera periòdica garantirà disposar d’un instrumental i equips de mesurament sempre fiables i precisos, la qual cosa es tradueix tant en eficiència com en seguretat, alhora que s’aporta veracitat en les mesures, s’elimina la incertesa i es possibilita l’obtenció de certificacions.

Perquè una empresa estiga treballant a l’empara del que s’estableix en la normativa vigent dins el seu àmbit d’activitat, té l’obligació d’emprar mitjans de control i ha de garantir que els equips amb els quals treballa estan en bon estat i ben calibrats. A més, no sotmetre als equips de mesurament a processos periòdics de calibratge pot presentar molts riscos en els processos de producció, incrementar els costos d’explotació i l’aparició de falles, ja que els resultats recollits no són susceptibles de ser considerats com a de confiança. Els períodes de calibratge es determinen en funció de l’ús dels equips de mesurament, recomanacions dels fabricants, normativa vigent i experiència del personal tècnic a càrrec dels instruments.

Figura 1. Jerarquia de la cadena de calibratge.

Dins del procés de calibratge, el valor de mesurament de l’instrument a comprovar es compara amb el resultat obtingut d’un instrument l’exactitud del qual es coneix exactament i que és calibrat al seu torn contra un patró nacional (o internacional). Amb l’objectiu de poder comparar els resultats dels mesuraments, aquestes han de ser traçables a un patró o estàndard després de realitzar una cadena de mesuraments comparatius dins d’una jerarquia de calibratge, la qual es mostra en la figura 1. Per a garantir aquesta traçabilitat, s’han de tindre en compte, entre altres, els següents punts:

  • La cadena de comparació mai ha d’interrompre’s.
  • La incertesa de la mesura ha de ser coneguda en cadascuna de les etapes de la cadena de calibratge, amb l’objectiu que siga possible calcular la incertesa total del mesurament. Per regla general, un instrument de mesurament superior ha de tindre una exactitud de mesurament de tres a quatre vegades superior.
  • Cada etapa de la cadena de calibratge ha de ser documentada juntament amb els resultats de mesurament.
  • Tots els organismes partícips en la cadena del procés de calibratge han de provar la seua competència mitjançant l’oportuna acreditació.
  • Els calibratges han de repetir-se en intervals apropiats, els quals dependran de l’exactitud de mesurament requerit i dels requisits tècnics.

En la norma ISO 9001 2005 s’estableixen una sèrie de guies perquè quede constància dels processos de calibratge i els seus resultats. Bàsicament, es tracta d’uns certificats que reflecteixen la següent informació:

  • Informació sobre l’equip (marca, número de sèrie, etc.).
  • Data en la qual es realitza el calibratge (necessària per a mesurar la periodicitat).
  • Condicions ambientals en les quals es realitza el calibratge.
  • Resultat, procediment i patrons emprats en el calibratge d’equips i persona responsable.
  • S’anotaran així mateix les observacions que es pogueren haver realitzat.