Digitalització

24/02/2022

Videocert: certificats digitals mitjançant vídeo identificació

Al març de 2020, la marca comercial d’Istec, ACCV, va desenvolupar i va llançar, de manera transitòria i excepcional, un servei d’obtenció telemàtica de certificats electrònics basat en la identificació de les persones per videoconferència. Circumstància que va ser possible gràcies a la disposició addicional onzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adoptaven mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, habilitant un sistema temporal d’identificació remota, amb la condició de reduir desplaçaments de les ciutadanes i dels ciutadans per a realitzar els seus tràmits en línia, sense minvar els seus drets.

El sistema d’identificació que es va implantar incorporava tecnologies basades en vídeo i en models d’intel·ligència artificial, prèviament emprades en entorns financers. Aquesta tecnologia era i continua sent capaç d’analitzar en temps real documents acreditatius com el passaport, el DNIE, el TIE o el permís de conduir, extraient d’ells la identitat i verificant-la amb la persona que es presenta, arribant a detectar fraus de produir-se.

Si bé una vegada acabat l’estat d’alarma es va derogar la possibilitat de continuar emprant aquests sistema d’identificació, i es va forçar a revocar d’ofici aquells certificats que es van emetre sota la política de vídeo identificació, amb l’article 7.2 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança es va obrir de nou la porta. Concretament, la Llei exigeix una ordre ministerial que regule les condicions i requisits tècnics de verificació de la identitat a distància, així com altres atributs específics de la persona sol·licitant d’un certificat qualificat, mitjançant altres mètodes d’identificació com a videoconferència o vídeo-identificació. Permetent aquesta vegada que els certificats expedits per aquests mitjans no hagen de revocar-se forçosament passat un temps. Ens referim a l’Ordre ETD/465/2021, de 6 de maig, per la qual es regulen els mètodes d’identificació remota per vídeo per a l’expedició de certificats electrònics qualificats.

En conseqüència, com a prestador qualificat de serveis de confiança electrònica, l’ACCV ha estat desenvolupant els últims mesos un nou mecanisme d’emissió de certificats mitjançant identificació remota, els termes de fiabilitat de la qual són equivalents a la identificació presencial. Subjectant-se sempre a les obligacions legals, normatives i de seguretat de la informació que són aplicables.

Aquest nou mecanisme té una diferència principal entre el sistema implantat durant l’estat d’alarma i l’estat actual: l’emissió del certificat ara serà asíncrona. És a dir, la comprovació de la identificació no serà instantània:

  • Després d’haver-se registrat, la persona sol·licitant s’identificarà en el frontal de petició mitjançant el seu document d’identitat en targeta i una cambra d’ordinador o dispositiu mòbil. Aquest dispositiu haurà de tindre connexió a Internet.
  • El personal competent de l’ACCV revisarà la identificació realitzada segons el protocol establit i enviarà el Codi de Generació que posteriorment s’utilitzarà per part de la persona sol·licitant per a generar el certificat.

Molt prompte Istec posarà en marxa aquest servei.