Factura electrònica

FIABILIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD EN LAS TRANSACCIONES DIGITALES

La factura electrònica, també anomenada factura digital o telemàtica, és l’equivalent digital a la tradicional factura en paper, sent enviada entre emissor i receptor per mitjans de comunicació electrònics com a Internet. Utilitza la firma electrònica basada en certificat digital per a assegurar la integritat del seu contingut i el no repudi i la identitat de l’emissor. Dit d’una altra manera, es conserva la mateixa validesa legal d’una factura en paper i, a més, es garantix l’autenticitat del seu origen i la integritat del contingut assegurant que el mateix no ha sigut alterat ni manipulat en cap moment des del moment en què es firma la factura.

L’auge de les telecomunicacions i la busca d’una major fiabilitat, seguretat i comoditat és una de les raons per les quals els empresaris i particulars estan utilitzant les factures electròniques. Sense oblidar l’impuls que per al seu ús ha suposat l’obligació de facturar únicament per este mig a l’Administració Pública en alguns países.

Són molts els avantatges de la factura electrónica.

  • Permet l’estalvi de costos a l’eliminar la impressió i l’enviament postal, generant un impacte positiu en el medi ambient.
  • Estalvia espai d’emmagatzemament.
  • Facilita un accés més ràpid i àgil a les factures i informació emmagatzemades.
  • Atorga més seguretat enfront del paper reduint la possibilitat de pèrdua, falsificació o frau.
  • Permet l’estalvi de temps a l’hora de gestionar els tràmits, ja que es mecanitzen totes les tasques de comptabilitat i administració.
  • Contribuïx a la modernització de l’economia i al desenrotllament de la societat de la informació.

A més, com ja hem comentat, en alguns països com Espanya per a realitzar tràmits amb l’Administració Pública, és obligatori utilitzar la facturació electrónica.