Segellat de temps

EL SELLADO DE TIEMPO COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA TRAZABILIDAD Y CREAR FIRMA-e LONGEVA

El segellat de temps o timestamping és un mecanisme que permet assegurar que unes dades en format electrònic existixen i no han sigut modificats des de l’hora i la dates concretes en què es produïx el segellat.

Si volem veure-ho així, podria entendre’s com l’equivalent electrònic al segellat que realitzen les Administracions Públiques de la documentació entregada en paper en Registre. On l’empleat públic estampa en el document l’encuny de l’Administració i incorpora la data i l’hora del moment per a donar fe de quan ha sigut entregada.

Però no ens quedem amb que l’única utilitat del segellat de temps és esta comparació. Els seus usos són molt diversos i no es limiten només a l’àmbit públic.

El servici seguix les especificacions de la RFC 3161 [https://www.ietf.org/rfc/rfc3161.txt], encapsulat sobre HTTP, que bàsicament definix el procés següent:

  • L’usuari envia el resum o 'hash' de les dades que vol segellar a l’Autoritat de Segellat de Temps (TSA) .
  • La TSA agafa el resum de les dades de l’usuari, la data i hora d’eixe moment amb gran exactitud i fiabilitat, genera el segell de temps firmant tota eixa informació i es remitent a l’usuari.

Per a realitzar este procés allò més habitual és que l’usuari empre aplicacions que ja implementen l’estàndard, o que desenrotlle les seues pròpies aplicacions basant-se en llibreries que compten amb mètodes que implementen està funcionalitat.

El segellat de temps en combinació amb una firma electrònica basada en certificat digital ens permet assegurar el moment exacte en què s’ha produït la mateixa. Qüestió que ens permet mantindre la validesa de la firma fins a la caducitat del certificat encara que este siga revocat amb posterioritat. I mantindre encara més enllà de la caducitat del certificat la validesa si ho emprem per a realitzar firmes electròniques en format longeu.

Els avantatges del segellat de temps són múltiples i beneficien tant a empreses com a particulares.

  • Ideal per a la implementació de registres.
  • Incrementa la fiabilitat en la traçabilitat de successos, transaccions i informació en general.
  • Assegura la integritat de la informació des d’un moment precís. Evidenciant qualsevol modificació sobre la mateixa.

El servici de segellat de temps, quan és qualificat conforme al Reglament eIDAS [https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf] com el que presta l’ACCV, té validesa jurídica i els seus segells disfruten d’una presumpció d’exactitud de la data i hora que indiquen i de la integritat de les dades a què la data i hora estiguen vinculades.