Digitalització

08/10/2021

Tens obligació d’implementar la facturació electrònica?

EN L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ D'EMPRESES S'ESTÀ APOSTANT PER IMPOSAR LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA A EMPRESARIS I AUTÒNOMS

Encara que amb excepcions, des de 2015 és obligatòria la facturació electrònica a Espanya quan es factura a una Administració Pública. I existeix la plataforma estatal FACe com a punt general d’entrada per a la remissió d’aquestes factures en format electrònic.

Els passos a seguir per a presentar una factura electrònica en aquesta plataforma estan descrits en https://administracionelectronica.gob.es/PAe/FACE/presentarfacturas i bàsicament consisteixen en:

Generar la factura-e en format facturae. El govern proposa per a això diferents solucions gratuïtes i de pagament en el manual d’ús de la plataforma.
Signar electrònicament aquesta factura amb un certificat digital reconegut per @firma. Per a saber si un certificat és admés per @firma es recomana sempre consultar l’Annex dels Proveïdors de Serveis de Certificació admesos: https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC

ACCV Istec és un dels prestadors reconeguts.

Presentar la factura a través de FACe.
Descarregar un justificant del tràmit.

Bé, si hem comprés aquest procés, hem de saber que una cosa similar s’està gestant a nivell normatiu. És a dir, fins hui, aquest model només aplicava a les Administracions Públiques com ja hem dit, tal com s’esmenta en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

No obstant això, amb l’Avantprojecte de Llei de creació i creixement d’empreses sembla ser que no sols les AAPP estaran en l’obligació de facturació per mitjans electrònics. També s’estendrà a les empreses i persones físiques que exercisquen d’autònoms. Aquests també deuran:

• complir amb l’RD 1619/2012
• facilitar als destinataris de les factures els mitjans necessaris per a tindre accés a elles
• proporcionar les factures en aquest format electrònic dels últims quatre anys

podent rebre sancions de fins a 10.000 € en cas d’incompliment d’aquests requisits.

El sector privat deurà llavors adaptar els seus sistemes d’informació i procediments, i trobar solucions similars a FACe que donen resposta a aquest nou requeriment en l’entorn privat en pro de la modernització, el mercat únic europeu a nivell digital i la millor gestió fiscal.

Llegir més en el següent article: https://www.cecamagan.com/el-anteproyecto-de-ley-de-creacion-de-empresas-impone-la-facturacion-electronica-a-empresarios-y-profesionales/