Autoritat de Segellat de Temps

MARCA D'HORA SEGURA

L’autoritat de segellat de temps o TimeStamp Authority (TSA) és l’encarregada en una PKI de generar segells de temps. És a dir, associar unes dades a una data i hora de gran exactitud i fiabilitat. Ho fa mitjançant la firma electrònica del seu conjunt. I d’eixa manera assegura que eixes dades existeixen i no han sigut modificades des d’un moment temporal concret.

Al servei de sol·licitud d’aquests segells se’l coneix com a servei de segellat de temps.