QTSP

TERCERS DE CONFIANÇA REGULATS

Els Prestadors de Serveis electrònics de Confiança (PSC, o TSP en les seues sigles en anglés) es defineixen en el Reglament (UE) Núm. 910/2014 (eIDAS) relatiu a la identificació electrònica i als serveis electrònics de confiança per a les transaccions electròniques. Allí s’indica que un TSP és una persona física o jurídica que presta un o més serveis electrònics de confiança.

Els TSP poden ser qualificats o no. Un prestador és qualificat (QTSP en les seues sigles en anglés) quan presta serveis electrònics de confiança qualificats i té el reconeixement com a tal per part d’un organisme de supervisió.

Tots els prestadors de serveis de confiança han d’estar registrats davant l’organisme competent, que manté els llistats de prestadors de confiança qualificats i no qualificats.